Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van SA Design 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

SA Design | Baambrugse Zuwe 149A | 3645 AE  Vinkeveen

Telefoonnummer: 06-54730161 | e-mailadres: info@sa-design.nl

KvK-nummer: 75011530 | Btw-identificatienummer: NL8601.08.028.B.01

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SA Design en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen SA Design en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SA Design voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij SA Design zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Door een bestelling te plaatsen bij SA Design ga je akkoord met de algemene voorwaarden van SA Design. 
 4. SA Design heeft te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. 

Artikel 3 - Aanbod

 1. Alle aanbiedingen en offertes van SA Design zijn vrijblijvend. SA Design houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt zoals in het geval van offertes voor maatwerk, wordt dit in het aanbod vermeld.
 3. Getoonde en/of verstrekte samples en modellen, alsmede opgaven van kleuren, maten en andere omschrijvingen in de webshop, op social media of andere uitingen van  SA Design worden zo zorgvuldig mogelijk gedaan, maar zijn slechts een aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij door partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De productspecificatie bij rieten tassen is indicatief en wordt bij "materiaal" standaard als "palmblad en leer" aangegeven, omdat deze 2 elementen in elke mand/tas de basis vormen voor elke tas. Alle andere toevoegingen en verrijkingen zoals o.a. stof, band, pompons, koord en schelpen worden indicatief weergegeven door afbeeldingen of teksten, maar niet in volledigheid opgesomd bij "materiaal" bij het desbetreffende product.    

Artikel 4 - Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van de bestelling bij SA Design via de webshop of per mail of via sociale media waarna betaling dient te volgen.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SA Design onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door SA Design is bevestigd, is er geen overeenkomst tot stand gekomen.
 3. SA Design behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, al dan niet met opgaaf van reden aan de consument. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval teruggestort op de rekening van de bank c.q. creditcardmaatschappij waarvan betaling afkomstig is.
 4. Voor offertes op maat geldt dat een overeenkomst tot stand is gekomen zodra de consument schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven waarna SA Design het akkoord via mail bevestigt.

Artikel 5 - Prijzen

 1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 3. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.
 4. Prijzen van producten in de sale staan duidelijk aangegeven op de website en de factuur. Deze producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
 5. Indien een waardebon wordt toegepast, wordt de prijs met de korting door de waardebon duidelijk op de afreken pagina. Waardebonnen zijn niet van toepassing op reeds afgeprijsde artikelen tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Een waardebon kan maar 1x per klant gebruikt worden. Per bestelling kan 1 waardebon gebruikt worden er kunnen dus niet 2 verschillende waardebonnen binnen 1 bestelling gebruikt worden. Waardebonnen zijn in de regel 2 maanden geldig na afgifte tenzij anders schriftelijk gecommuniceerd is.

Artikel 6 - Betaling 

 1. Betaling geschiedt in beginsel vooraf door middel van vooruitbetaling online of via overschrijving per bank. Na een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Na ontvangst van de volledige betaling en de schriftelijke bevestiging van de bestelling door SA Design aan consument, verzendt SA Design de bestelling van de consument. 
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door SA Design is gewezen op de te late betaling en SA Design de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is SA Design gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. SA Design kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 3. Voor offertes op maat geldt dat in de overeenkomst die tot stand is gekomen de betalings- en leveringsvoorwaarden zijn vermeld. In beginsel betreft de betaling 50% van het totaalbedrag door consument inclusief btw bij akkoord offerte en 50% bij aflevering.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 1. SA Design zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan SA Design kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal SA Design geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal SA Design het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij SA Design tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan SA Design bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De termijnen in werkdagen worden vermeld, als bedoeld in alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen. 
 7. De aangegeven levertijden zijn indicatief. Eventuele overschrijding hiervan geeft de consument geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst. 
 8. SA Design houdt haar website zo goed mogelijk up-to-date. Mocht een artikel echter toch niet meer leverbaar zijn, dan neemt SA Design zo spoedig mogelijk contact op met de consument.
 9. Voor offertes op maat geldt dat in de overeenkomst de levering en uitvoering nader is gespecificeerd en door partijen akkoord is bevonden.

Artikel 8 - Herroepingsrecht en bedenktermijn

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. SA Design mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd van dit artikel gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 3. Het gestelde in lid 1 en 2 geldt echter niet voor producten die speciaal op maat gemaakt zijn of gepersonaliseerd zijn voor of op verzoek van de consument zoals als manden met initialen en/ of een naam erop, leren tassen op maat of manden/ tassen met toevoegingen of leren tassen/ leren accessoires met initialen en/of in de sale zijn. Deze op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde artikelen danwel artikelen in de sale kunnen niet door de consument geruild of geretourneerd worden. De consument is daarvan naast de algemene voorwaarden ook op de hoogte gesteld door bijv. de tekst bij het product op de website of de factuurtekst.
 4. Het artikel dient door de consument bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten of beschadigingen. Deze dienen onverwijld doch binnen 14 dagen na ontvangst door de consument per e-mail aan SA Design te worden gemeld; meldingen na deze periode van 14 dagen worden niet meer geaccepteerd.
 5. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het strikte uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 7. Voor offertes op maat en workshops geldt dat het gestelde in artikel 1 en 2 niet van toepassing is. Een betaalde workshop c.q. een product dat gemaakt is na akkoord offerte heeft geen herroepingsrecht en kan niet geruild of geretourneerd worden. Voor workshops geldt dat tot 14 dagen van tevoren de workshop geannuleerd kan worden in ruil voor een tegoedbon voor een workshop of voor de webshop. Indien aantoonbaar een cursist door overmacht niet kan deelnemen dient deze overmacht aangetoond te kunnen worden. 

Artikel 9 - Ruilen en retourneren

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (download hier het modelformulier) of op andere ondubbelzinnige wijze aan SA Design. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de het vorige lid bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) SA Design. 
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door SA Design verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product tenzij SA Design nadrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven deze te zullen voldoen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 7. Als SA Design de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 8. SA Design vergoedt het aankoopbedrag van de consument, binnen 10 werkdagen nadat de retournering in goede orde door SA Design op kantoor is ontvangen inclusief de verzendkosten die door SA Design voor de verzending gemaakt zijn, mits de volledige zending retour wordt gezonden; indien slechts een deel retour komt, worden de verzendkosten niet gerestitueerd door SA Design. De verzendkosten en het verzendrisico voor retourneringen en ruilingen zijn voor rekening van consument.
 9. Onvoldoende, niet gefrankeerde retourzendingen of retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd en daarmee vervalt het retourrecht van de consument.
 10. Producten die speciaal op maat en/of gepersonaliseerd zijn voor de consument zoals manden met een naam erop, leren tassen op maat of manden/ tassen met toevoegingen en producten in de sale, zijn niet onderhavig aan dit artikel. Deze artikelen kunnen niet door de consument geruild of geretourneerd worden. Zie hiervoor ook artikel 8.3.
 11. Artikelen die beschadigd zijn, danwel vervuild, danwel gedragen, danwel anderszins gebruikt, zoals espadrilles met een vervuilde zool, of sieraden die onjuist gebruikt zijn door bijvoorbeeld contact met water en/ of parfum danwel stuk zijn, kunnen niet geruild danwel geretourneerd worden.
 12. Voor offertes op maat geldt dat het gestelde in dit artikel niet van toepassing is, zie ook artikel 8.7. Een product dat door SA Design gemaakt is na akkoord offerte kan niet geruild of geretourneerd worden.

Artikel 11 - aanvullende voorwaarden t.b.v. Workshops

 1. De prijs van een workshop is vermeld op de website c.q. de factuur.
 2. Bij online boekingen (niet costum) dient de workshop terstond betaald te worden en geldt vanaf moment betaling de bedenktijd van 14 dagen.
 3. Bij boekingen van custom workshops (niet online) dient het factuurbedrag vooraf betaald te worden, binnen 14 dagen vanaf verstrekken factuur. Vanaf factuurdatum geldt tevens een bedenktijd van 14 dagen.
 4. Annuleren kan via de mail of telefonisch voorafgaand aan de workshopdatum en is pas effectief bij schriftelijke bevestiging door SA Design. Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de workshop worden alleen € 15 annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 1 maand voor de workshopdatum tot 1 week voor aanvang, wordt 50% van het betaalde bedrag gerestitueerd. Bij annulering een week voor aanvang van de workshopdatum wordt geen restitutie verleend.
 5. SA Design houdt zich het recht voor bij ziekte van de workshopgever om de workshop in overleg met cursisten te verschuiven; mocht dat niet mogelijk blijken, dan wordt het workshopbedrag gerestitueerd. Hiermee voldoet SA Design aan haar verplichtingen jegens cursist en heeft cursist hiermee geen recht op schadevergoeding.
 6. SA Design houdt zich het recht voor een workshop op datum zoals aangeboden online, niet door te laten gaan indien er te weinig deelnemers zijn. Het reeds betaalde bedrag zal dan gerestitueerd worden of een alternatieve datum kan gekozen worden.
 7. Cursisten maken op eigen risico gebruik van de aanwezige materialen, gereedschappen en machines. SA Design is hiermee gevrijwaard van enig letsel dat veroorzaakt kan worden door hiervoor genoemde.
 8. De intellectuele eigendomsrechten van SA Design op alle producten en materialen blijven altijd in eigendom van SA Design. Materialen, ontwerpen en ideeën mogen niet zonder schriftelijke toestemming vooraf van SA Design vermenigvuldigd worden danwel buiten het Atelier gebruikt worden of verspreid worden.
 9. Het is niet toegestaan zonder toestemming vooraf foto’s en films te maken tijdens de workshops. Aan deelnemers zal SA Design vooraf toestemming vragen voor het maken van foto’s en video’s ten behoeve van sociale media.

Artikel 10 - Klachtenregeling

 1.  SA Design beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht  overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, in casu binnen 5 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij SA Design.
 3. Bij SA Design ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SA Design binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient SA Design in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen SA Design en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 - Privacy

SA Design heeft haar privacybeleid vastgelegd in het Privacybeleid SA Design, zoals gepubliceerd op de website van SA Design.